I N S T R U C Ț I U N I

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 878/21.XII.2007

I N S T R U C Ț I U N I

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual
și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13

Formularul se completează și se depune de către persoanele
fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în
următoarele situații:
— contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli
pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004
privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită
restituirea acestora;
— contribuabilii optează pentru virarea unei sume
reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea
entităților nonprofit care se înființează și funcționează în
condițiile legii sau unităților de cult;
Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita
direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau
unitate de cult;
— contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile
din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate
pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ,
potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.
Formularul se completează de către contribuabili, înscriind
cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.
Termen de depunere:
— anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de
realizare a venitului;
Formularul se completează în două exemplare:
— originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are
adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde
locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de
domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în
România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de
venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
— copia se păstrează de către contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal
sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.
Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la
solicitarea acestuia.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se
înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui
contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către
Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării
fiscale, după caz.
II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL
ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003
1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii
care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse
private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele
private.
Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului
privind acordarea bursei private.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în
cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data
documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele
ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul
fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă,
documentele de mai sus se anexează în copie.
2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța
se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume
de până la 2% din impozitul anual pentru susținerea unei entități
nonprofit sau unități de cult.
Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil
a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.
În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care
poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care
organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de
către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității
de cult.
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de
cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare
fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită
virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al
contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
Dacă suma solicitată a se vira către entitatea
nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa
privată, depășește plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon,
având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de
raportare cu bursa privată.
III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE
ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE
IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ
Denumirea instituției de credit — se înscrie denumirea băncii
de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost
încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislației
în materie.
Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil
reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem
colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.
Documente anexate — se menționează documentele privind
contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru
domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile
efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul
locativ etc.
Documentele se prezintă în original și în copie, organul fiscal
păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu
originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă,
documentele de mai sus se anexează în copie.

Faceti click pentru a mari si prelua formularul!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: